วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลลำไทรโยง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น สายบ้านหนองไทร หมู่ที่ 13 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนประจำจุดตรวจ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.4008 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง