วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของโครงการการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น สายบ้านไร่โคก หมู่ที่ 9 - บ้านฟากคลองหมู่ที่ 6 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหมู่ที่ 9 - 11 บ้านไร่โคก - บ้านลำมาศพัฒนา ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลอง ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรัง ถนนสายหมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหาย คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านไร่โคก ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง