องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
สภา อบต.

นายสมหมาย เจียมผักแว่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.083-3793088

นายประยุทธ เมฆหมอก น.ส.วิกานดา อินทรกำแหง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-4844788
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.064-0211323  นายทองสุน อุปัจฌาย์
นายบุรี ศรีชุมแสง
นายเอกอัมรินทร์ จอยเอกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.082-61459336
โทร.091-8271258
โทร.098-4903881   นางอุทุมพร ทองทวน
นายเฉลิมพล จัตุกูล
นายประทีป โสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.096-6894264   
โทร.093-4910452
โทร.090-0364967
โทร.090-0364968


นายสมโภชน์ ภิรมย์นาค
น.ส.วิกานดา อินทรกำแหง
นายหล่อ สว่างชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.091-1340624   
โทร.064-0211323    โทร.090-0364967     นายบุญทัน ทองวิเศษ
นายหมื่น สังข์สนิท
นายสมบูรณ์ จีนประสพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร.087-2576194   
โทร.099-1728177
โทร.089-5802960