องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

นางนัฐฐา  โยธาพล
ปลัด อบต.
นางสุพัตร  หวีเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานกิจการสภา
นางสาวณัฐกานต์  ทิพย์นางรอง นายฤทัย  ประสงค์ทรัพย์ นายจตุเทพ  คลังกูล นางสุพัตร  หวีเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกฏหมายและคดี
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานส่งเสริมการเกษตรนายมานะ  นิลวิจิตร นางนัฐฐา  โยธาพล


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานสารบรรณ