องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองการศึกษา

นางสุพัตร หวีเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม

นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี
นักวิชาการศึกษาฯ
 
   
งานการศึกษาปฐมวัย 
 งานสารบรรรณ  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
     
 นางสุภาพ  ดำชุมแสง  นางสาวกัลย์สุดา  พันธ์สมบัติ นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี
 ครูผู้ดูแลเด็ก  เจ้าพนักงานธุรการ  
     
 งานการศึกษาปฐมวัย    
     
     
 นางสาวสุทธิ  ปราบสกุล    
 ผู้ดูแลเด็ก    
     
 ผู้ดูแลเด็ก    
     
 
   
นางสาวยุพิน เผื่อนสูงเนิน
   
  ผู้ดูแลเด็ก    
 
   
นางสาวอุมาภรณ์ นาคินชาติ    
  ผู้ดูแลเด็ก