องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

          ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ตั้งอยู่เลขที่  152  หมู่  1 ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะทางห่างจากอำเภอนางรอง  ประมาณ  15  กิโลเมตร

เนื้อที่

            ตำบลลำไทรโยงมีเนื้อที่ประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร  หรือ  52,500  ไร่ภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำไหลผ่าน  2  สาย  คือ  คลองลำมาศ  และคลองลำไทรโยง


อาณาเขต ทิศเหนือ        ติดต่อ  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนางรอง
             ทิศใต้            ติดต่อ  ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง     
             ทิศตะวันออก   ติดต่อ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง

            
ทิศตะวันตก     ติดต่อ  ตำบลหัวถนน  อำเภอนางรอง  และตำบล
ทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่

ข้อมูลประชากร

1)  มี  14  หมู่บ้าน  จำนวนหลังคาเรือน  1,533   หลังคาเรือน
2)  จำนวนประชากรทั้งหมด  5
,758    รายละเอียดดังนี้


สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตำบลลำไทรโยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ทำนา  ปลูกอ้อย  ปลูกมันสำปะหลังและรับจ้าง


หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั้มน้ำมัน  3  แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง

สภาพสังคม

การศึกษา

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงมี
               โรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
ประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน  จำนวน 
1  แห่ง

ศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  มีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น  4  แห่ง

วัฒนธรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันภาษาถิ่นไทยนางรอง(ไทยเดิ้ง)  ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แม้ใช้ภาษาถิ่นต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีขึ้นปีใหม่  ประเพณีออกพรรษา

การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดตรวจประจำตำบล  1  แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนนวน  120  คน 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

         การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น  ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง -  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  65  กม. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง -  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  15  กม.

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ  6  ตู้

การไฟฟ้า

          สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้า  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง  ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใช้ให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้นจำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าครอบคลุมทั้ง  14  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  95%

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ  2  สาย  คือ  ลำมาศ  และลำไทรโยง

การประปา

ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  มีจำนวน  5  แห่ง  ซึ่งมีจำนวน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  ประมาณ  408  ครัวเรือน

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ป่าสาธารณะ  2,800  ไร่