องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
    นางนัฐฐา  โยธาพล  
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นางสุพัตร  หวีเกตุ  นางศิรินันท์  บำรุงธรรม นายกรีฑา  เสาวโร
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
-ว่าง-  นางนัฐฐา  โยธาพล  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม