องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางนัฐฐา  โยธาพล
ปลัด อบต. 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานอื่นๆตามที่กฏหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมาย
นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน