องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
 
   นางนัฐฐา  โยธาพล  
   ปลัด อบต. 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมอาชีพ
งานอื่นๆตามที่กฏหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมายนางสาวณัชชา  บุญเรืองศรี  นางสาวนวลอนงค์  ครุณรัมย์ นางสาวชญาภา พึ่งประสพ

นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน