องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  เป็นเมืองน่าอยู่
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม 
เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม