องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 16 เม.ย. 2565 ]54
2 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]102
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]98
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]96
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]96
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]95
7 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]97
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]94
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]96
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]96
11 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2563 ]95