องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ back officeระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.ลำไทรโยง (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

 • ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)

   

  - เจ้าพนักงานการคลัง

  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  - เจ้าพนักงานธรการ

  - เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

  - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - เจ้าพนักงานพัฒนาชมชน

  - เจ้าพนักงานพัสดุ

  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

  - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

  - นักจัดการงานทั่วไป

  - นักทรัพยากรบุคคล

  - นักบริหารงานการคลัง

  - นักบริหารงานการศึกษา

  - นักบริหารงานช่าง

  - นักบริหารงานท้องถิ่น

  - นักบริหารงานทั่วไป

  - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

  - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  - นักประชาสัมพันธ์

  - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - นักพัฒนาชมชน

  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  - นักวิชาการคลัง

  - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  - นักวิชาการเงินและบัญชี

  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  - นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  - นักวิชาการพัสดุ

  - นักวิชาการศึกษา

  - นักวิชาการสาธารณสุข

  - นายช่างเขียนแบบ

  - นายช่างเครื่องกล

  - นายช่างผังเมือง