องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนสู่ภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที"


10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนสู่ภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ดังนี้
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและร้างรายได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้
2 น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
3 การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ
4 พลังงานสะอาด
5 การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
6 การบริการประชาชนแบบ One Stop Service
7 การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
8 การส่งเสริมเศรษจุกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย
9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
10 สนับสนุนภารพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2024-05-28
2024-04-22
2024-03-04
2024-03-04
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-16
2024-01-15
2023-12-11
2023-12-05