องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายลมัย ธรรมสูตร
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th
  ชื่อ + นางนัฐฐา  โยธาพล
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th
  ชื่อ + นางสุพัตร  หวีเกตุ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th
  ชื่อ + นางศิรินันท์  บำรุงธรรม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th
  ชื่อ + นายกรีฑา  เสาวโร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th
  ชื่อ + นายณัฐพงศ์  อินทร์ทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@lamsaiyong.go.th