องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ 📌ผ่านช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/e2vz47
2024-05-28
2024-04-22
2024-03-04
2024-03-04
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-16
2024-01-15
2023-12-11
2023-12-05