องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมประจำเดือน เพื่อการต่อต้านการทุจริต และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy ของ


ดำเนินการประชุมประจำเดือน เพื่อ การต่อต้านการทุจริต และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy ของ หน่วยงาน แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเพื่อ ปลูกจิตส านึกและสร้างทัศนคติและ ค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีจิตส านึกในการต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นและปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่





2024-05-28
2024-04-22
2024-03-04
2024-03-04
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-16
2024-01-15
2023-12-11
2023-12-05