องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และผู้นำท้องถิ่นในตำบลลำไทรโยงได้เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง  และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี  ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  และระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆ ต่อไป

2024-03-04
2024-03-04
2024-01-29
2024-01-16
2024-01-15
2023-12-11
2023-12-05
2023-10-23
2023-08-11
2023-08-05